647-719-1481

نویسنده: رضا جسمانی

Peace

By رضا جسمانی

در پست امروز به چند کلمه و مثال های مربوط به آنها اشاره خواهم کرد که معنی صلح و آرامش را در زبان انگلیسی دارند.  – Peace  It’s important to have peace of mind when making important decisions. . . . – Tranquility The stillness of the lake filled me with a sense of tranquility.…