647-719-1481

نویسنده: رضا جسمانی

Look

By رضا جسمانی

یکی از فعل‌های کاربردی و روزمره در زبان فارسی، “نگاه کردن” است. فعل رایج معادل انگلیسی این کلمه در زبان انگليسی، “look at ” است. هر دوفعل ” نگاه کردن” در فارسی و ” look at ” در انگلیسی را می‌شود در معنای کلی آنها استفاده کرد: وقتی من وارد شدم، او داشت به ساعتش…

Measure

By رضا جسمانی

کاربرد های کلمه “measure”: ممکن است برای درک معنای درست این کلمه بر اساس کاربرد آن در جمله با مشکل روبرو شویم. ما معمولا معنایی که از این کلمه در ذهن داریم ” اندازه گیری” است. It is important to “measure”the size of the room before buying the furniture. ( این مهم است که اندازه…