647-719-1481

Measure

کاربرد های کلمه “measure”: ممکن است برای درک معنای درست این کلمه بر اساس کاربرد آن در جمله با مشکل روبرو شویم. ما معمولا معنایی که از این کلمه در ذهن داریم
” اندازه گیری” است.

It is important to “measure”the size of the room before buying the furniture.
( این مهم است که اندازه اطاقی که برای آن وسایل “خریده “می‌شود اندازه گیری شود.)

ولی این کلمه یک معنای دیگر دارد که بخصوص در رسانه ها و متن های علمی با آن روبرو هستیم.
در این موارد، معنی درست این کلمه که به شکل جمع هم استفاده می‌شود، ” اقدامات” است
Measures are needed to be taken to reduce racism in Toronto.
( “اقداماتی” باید انجام شود تا تبعیض در Toronto کاهش یابد.)