Look

By رضا جسمانی

یکی از فعل‌های کاربردی و روزمره در زبان فارسی، “نگاه کردن” است. فعل رایج معادل انگلیسی این کلمه در زبان انگليسی، “look at ” است. هر دوفعل ” نگاه کردن” در فارسی و ” look…

Measure

By رضا جسمانی

کاربرد های کلمه “measure”: ممکن است برای درک معنای درست این کلمه بر اساس کاربرد آن در جمله با مشکل روبرو شویم. ما معمولا معنایی که از این کلمه در ذهن داریم ” اندازه گیری”…